• podanie o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
  • dokumentacja medyczna
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu
  • 2 zdjęcia