Wszyscy nauczyciele Ośrodka są surdopedagogami. Oprócz tego posiadają dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotów.

Nasi specjaliści:

 • dwóch pedagogów (tel.071 353 64 68 w.50)
  • mgr Grażyna Stacherzak
  • mgr Magdalena Wargin
 • dwóch psychologów (tel.071 353 64 68 w.48)
  • mgr Ewa Druszcz
  • mgr Renata Świechowska-Harchala
 • pięciu logopedów (tel.071 353 64 68 w.49)
  • mgr Marta Korczyńska-Michna
  • mgr Jolanta Wojciechowicz-Gach
  • mgr Barbara Żdanowicz
  • mgr Jolanta Trznadel
 • specjaliści od integracji sensorycznej
  • mgr Marta Korczyńska-Michna
  • mgr Agata Bieleń
 • specjalista rehabilitacji ruchowej
  • mgr Bogusława Majewska

Praca pedagoga

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • zajęcia psychoedukacyjne prowadzone odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów (m.in. profilaktyka uzależnień, sposoby radzenia sobie ze stresem, pomoc dzieciom z ADHD)
 • udzielanie pomocy uczniom w zakresie adaptacji w szkole
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • konsultacje dla rodziców, udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • poradnictwo i konsultacje o charakterze interwencyjnym
 • mediacje w sprawach rodzinnych
 • współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Policją, Sądami

Praca psychologa

W Ośrodku pracuje doświadczony psycholog z wieloletnią praktyką diagnostyczną i psychoterapeutyczną oraz znajomością języka migowego. Psycholog Ośrodka obejmuje opieką wszystkich wychowanków Ośrodka.

Oferuje on pomoc w zakresie:

 • konsultacji i poradnictwa psychologicznego o charakterze interwencyjnym;
 • pełnej diagnozy psychologicznej w tym tworzenia profilu intelektualno – osobowościowego;
 • doradztwa i orzecznictwa zawodowego  w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu ( prowadzenie badań psychologicznych, wydawanie opinii psychologicznych, przygotowanie koniecznej dokumentacji, udział w zespołach orzeczniczych);
 • wykonywania badań i wydawania opinii koniecznych przy orzekaniu o grupie inwalidzkiej czy też niezbędnych dla policji lub sądu;
 • mediacji w sprawach rodzinnych;
 • terapii psychologicznej długo i krótkoterminowej, indywidualnej i grupowej oraz terapii rodzin, którą obejmuje osoby m.in. z :
  • depresją
  • zaburzeniami jedzenia ( anoreksja),
  • zaburzeniami emocjonalnymi,
  • zaburzeniami osobowości,
  • zaburzeniami zachowania ( ADHD, agresja) i problemów opiekuńczo – wychowawczych,
  • zaburzeniami psychosomatycznymi,
  • doświadczeniem wykorzystywania seksualnego i przemocy w rodzinie,

Psycholog ściśle współdziała z nauczycielami i wychowawcami oraz współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi, a także ze specjalistami innych dziedzin w formie konsultacji oraz kierowania na specjalistyczne badania wychowanków tego potrzebujących.

Zajęcia logopedyczne

Celem zajęć logopedycznych w naszym Ośrodku jest doskonalenie sprawności językowej uczniów niesłyszących. Zajęcia te prowadzi trzech surdologopedów z wieloletnim stażem pracy z niesłyszącymi dziećmi i młodzieżą.

Gabinety do ćwiczeń wyposażone są w nowoczesne pomoce do terapii logopedycznej, m.in.:

 • programy komputerowe: Logopedia, Logo-gry, Mówiące obrazki, Piszę i czytam, Idę do szkoły.
 • pomoce do ćwiczeń słuchowych, m.in. nagrania głosów i dźwięków, instrumenty muzyczne, zestawy materiałów naturalnych
 • gry dydaktyczne rozwijające myślenie, pamięć, sprawność grafomotoryczną.

W Ośrodku realizujemy „Program opieki logopedycznej” opracowany przez logopedów. W ramach tego programu specjaliści diagnozują stan rozwoju mowy i opracowują indywidualne programy pracy z dzieckiem. Terapia logopedyczna obejmuje systematycznie prowadzone zajęcia indywidualne i grupowe. W trakcie zajęć odbywają się ćwiczenia oddechowe i głosowe rozwijające aparat mowy. Uczniowie poznają nowe głoski i wyrabiają sobie prawidłowe nawyki artykulacyjne. Prowadzone są także ćwiczenia głośnego czytania i mówienia. Specjalne ćwiczenia służą budowie i rozbudowie języka.

W naszym Ośrodku przebywają uczniowie z wszczepami ślimakowymi. Objęci są oni dodatkowymi zajęciami logopedycznymi z intensywnymi ćwiczeniami słuchowymi i artykulacyjnymi.

Gimnastyka korekcyjna

 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez specjalistę rehabilitacji ruchowej w sali wyposażonej w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt do prowadzenia wszechstronnej rehabilitacji dziecka niesłyszącego. Wśród urządzeń, które cieszy się największym zainteresowaniem wśród dzieci jest koń rehabilitacyjny. Dzieci ćwiczą na nim równowagę oraz mięśnie posturalne.
 • Każde dziecko uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach od 3 do 5 osób. Co roku przeprowadzane są w ośrodku badania postawy ciała na posturometrze komputerowym. Na tej podstawie dzieci kwalifikowane są do grup dyspanseryjnych.
 • Do najczęstszych wad postawy należy wada klatki piersiowej oraz jej zniekształcenia związane z brakiem aktywności artykulacyjnej charakterystycznej dla dziecka niesłyszącego.
 • Natomiast płaskostopie i skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa) zostały wśród naszych wychowanków wyleczone w 90%.
 • Dobre efekty korekcji wad postawy ciała u dzieci niesłyszących uzyskujemy dzięki:
 • systematycznie prowadzonym zajęciom
 • małym grupom ćwiczebnym
 • indywidualnemu doborowi ćwiczeń korekcyjnych dostosowanych do każdej wady postawy stwierdzonej przez lekarza
 • wprowadzeniu ćwiczeń asymetrycznych

Różnorodny sprzęt i przybory do ćwiczeń ułatwiają korekcję, a także stymulują rozwój psychofizyczny dziecka poprzez aktywizację wszystkich zmysłów i receptorów.