Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami
to pogram kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych,
które zmierzają do stworzenia dziecku optymalnych warunków rozwoju.

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:
– psycholog
– surdopedagodzy
– neurologopeda
– logopedzi
– terapeuci SI

Cele i zadania w zakresie pomocy rodzinie
– Indywidualne szkolenie rodziców – dostarczenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących sposobów ich zaspokajania.
– Pomoc rodzicom w przejawianiu realistycznych oczekiwań w stosunku do swojego dziecka, zgodnych z etapem, na jakim znajduje się dziecko i biorących pod uwagę jego możliwości i ograniczenia.
– Uczenie wybranych metod i technik pracy z dzieckiem poprzez demonstrowanie, modelowanie i aktywny udział rodziców.
– Informowanie rodziców o bliższych i dalszych celach pracy edukacyjnej z dzieckiem.
– Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka poprzez dostarczanie informacji, modelowanie umiejętności i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich.
– Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych.
– Pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji dziecka (przedszkole, szkoła).

Cele i zadania w zakresie pomocy dziecku
– Diagnoza wielospecjalistycznego zespołu.
– Cykliczna ocena rozwoju.
– Stymulacja bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego małego dziecka.
– Kontakty z rówieśnikami podczas spotkań integracyjnych.
– Wychowanie słuchowe.

Formy pracy rewalidacyjnej:
– Systematyczne zajęcia dla dzieci na terenie placówki.
– Szkolenia indywidualne i grupowe dla rodziców dzieci.
– Imprezy integracyjne.
– Współpraca z przedszkolami, przedszkolami specjalistycznymi i innymi placówkami, w których znajdują się dzieci objęte wczesną rewalidacją.

Organizacja pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu
– Pierwszym krokiem w chwili zgłoszenia dziecka jest diagnoza wielospecjalistycznego zespołu przeprowadzona na terenie placówki. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz diagnozy każdy terapeuta opracowuje program pracy z dzieckiem podczas zajęć w Ośrodku.  Rodzice otrzymują także zalecenia do pracy w domu.
– Czas trwania zajęć i ich częstotliwość dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się zwykle co tydzień, o określonych przypadkach co dwa tygodnie lub raz w miesiącu.
– Czas trwania wizyty – około 2 godzin. W tym czasie dziecko ma zajęcia przyznane mu podczas zebrania Zespołu z uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
– Co trzy tygodnie odbywają się spotkania Zespołu. Na spotkaniach tych opracowuje się, omawia oraz weryfikuje programy oddziaływań terapeutyczno – rewalidacyjnych dla każdego dziecka.

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisów i rekrutacji.

Formy działalności oddziałów wczesnego wspierania rozwoju dziecka: