Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami stanowi kompleksowy program, który skupia się na zapewnieniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Program ten obejmuje szeroki zakres działań diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych, których celem jest nie tylko zidentyfikowanie specyficznych potrzeb dziecka, ale także dostarczenie mu wsparcia na każdym etapie jego rozwoju.

Dzięki działaniom diagnostycznym możliwe jest wczesne wykrycie ewentualnych problemów czy deficytów rozwojowych u dziecka, co pozwala na szybką interwencję i zastosowanie odpowiednich strategii terapeutycznych. Wczesne zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju pozwala na maksymalizację potencjału dziecka oraz minimalizację ewentualnych trudności w nauce i funkcjonowaniu społecznym.

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:
– psycholog
– surdopedagodzy
– neurologopeda
– logopedzi
– terapeuci SI

Cele i zadania w zakresie pomocy rodzinie
– Indywidualne szkolenie rodziców – dostarczenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących sposobów ich zaspokajania.
– Pomoc rodzicom w przejawianiu realistycznych oczekiwań w stosunku do swojego dziecka, zgodnych z etapem, na jakim znajduje się dziecko i biorących pod uwagę jego możliwości i ograniczenia.
– Uczenie wybranych metod i technik pracy z dzieckiem poprzez demonstrowanie, modelowanie i aktywny udział rodziców.
– Informowanie rodziców o bliższych i dalszych celach pracy edukacyjnej z dzieckiem.
– Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka poprzez dostarczanie informacji, modelowanie umiejętności i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich.
– Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych.
– Pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji dziecka (przedszkole, szkoła).

Cele i zadania w zakresie pomocy dziecku
– Diagnoza wielospecjalistycznego zespołu.
– Cykliczna ocena rozwoju.
– Stymulacja bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego małego dziecka.
– Kontakty z rówieśnikami podczas spotkań integracyjnych.
– Wychowanie słuchowe.

Formy pracy rewalidacyjnej:
– Systematyczne zajęcia dla dzieci na terenie placówki.
– Szkolenia indywidualne i grupowe dla rodziców dzieci.
– Imprezy integracyjne.
– Współpraca z przedszkolami, przedszkolami specjalistycznymi i innymi placówkami, w których znajdują się dzieci objęte wczesną rewalidacją.

Organizacja pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu
– Pierwszym krokiem w chwili zgłoszenia dziecka jest diagnoza wielospecjalistycznego zespołu przeprowadzona na terenie placówki. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz diagnozy każdy terapeuta opracowuje program pracy z dzieckiem podczas zajęć w Ośrodku.  Rodzice otrzymują także zalecenia do pracy w domu.
– Czas trwania zajęć i ich częstotliwość dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się zwykle co tydzień, o określonych przypadkach co dwa tygodnie lub raz w miesiącu.
– Czas trwania wizyty – około 2 godzin. W tym czasie dziecko ma zajęcia przyznane mu podczas zebrania Zespołu z uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
– Co trzy tygodnie odbywają się spotkania Zespołu. Na spotkaniach tych opracowuje się, omawia oraz weryfikuje programy oddziaływań terapeutyczno – rewalidacyjnych dla każdego dziecka.