Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową (gimnazjum)
i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres nauki trwa 3 lata.
Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły,
z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości.
Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych,
które jako istotne priorytety w edukacyjne, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym
na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne –  uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia.
Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z pomocy społecznej różnych instytucji.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się –  uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem

Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej

Przysposobienie do pracy – to bardzo duża liczba godzin zajęć lekcyjnych, gdzie uczniowie w ramach aktywności przez pracę,
zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.
Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć z zakresu:

 • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
 • pracowni gospodarstwa domowego
 • ogrodnictwa
 • elementów stolarstwa
 • prac biurowych
 • elementów szycia

Uczniowie mają również zapewnione zajęcia wychowania fizycznego umożliwiające usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych,
pozwalające kształtować ich sylwetkę i nawyki ruchowe oraz uczące sportowej rywalizacji.

Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki.

Wymagane dokumenty (wzory dokumentów do pobrania na stronie REKRUTACJA) :

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)