Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to placówka dedykowana uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres nauki trwa 3 lata.

Celem głównym edukacji w tej szkole jest skuteczne przygotowanie uczniów do życia dorosłego. W związku z tym priorytetowo traktuje się kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych. Tworzenie tych umiejętności odgrywa kluczową rolę w procesie edukacyjnym, mając na celu umożliwienie naszym uczniom jak największej samodzielności i niezależności w przyszłym życiu.

Praca szkoły opiera się na specyficznych formach i metodach nauczania, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Działania podejmowane są w sposób całościowy, zintegrowany, uwzględniając zarówno rozwój intelektualny, jak i emocjonalny każdego ucznia.

Wszystkie działania podejmowane w ramach edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i rynku pracy. Otwierają one drzwi do nowych możliwości i inspirują do osiągania sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne –  uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym, uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z pomocy społecznej różnych instytucji.
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się –  uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem
 • Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej
 • Przysposobienie do pracy – stanowi intensywną część naszego programu nauczania, gdzie priorytetem jest zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w życiu dorosłym. Poprzez liczne godziny zajęć lekcyjnych, uczniowie mają okazję aktywnie uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach praktycznych, które przygotowują ich do wyzwań zawodowych takich jak:
  + wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych
  + prace związane z gospodarstwem domowym
  + ogrodnictwo
  + elementy stolarstwa
  + prace biurowe
  + elementy szycia

Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie uczniów do życia poza murami szkoły. Dlatego też stawiamy na praktyczne zajęcia, które pozwalają naszym uczniom rozwijać umiejętności praktyczne, kreatywność oraz samodzielność. Chcemy, aby nasi uczniowie zyskali pewność siebie i gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, które czekają na nich po ukończeniu nauki.

Uczniowie mają również zapewnione zajęcia wychowania fizycznego umożliwiające usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych, pozwalające kształtować ich sylwetkę i nawyki ruchowe oraz uczące sportowej rywalizacji.

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • Skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • Dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia