Strona www programu: http://www.comenius.org.pl/

W okresie od 01.08.2001 do 31.08.2004 Nasz Ośrodek prowadził międzynarodowy projekt w ramach inicjatyw Unii Europejskiej pt:
ProRead Comenius. Nowe techniki czytania – eksplorowanie wspólnej problematyki czytelnictwa pośród uczniów z wadą słuchu w europejskich szkołach”.
To było dla nas ogromne wyróżnienie, że w czasach, gdy nie należeliśmy jeszcze do Unii Europejskiej, nauczyciele różnych Ośrodków w Europie zaufali nam przyjmując partnerstwo i wyznaczając nasz Ośrodek do prowadzenia projektu.

Po czterech latach wspólnych działań, wymian nauczycieli, podróży do Ośrodków partnerskich i goszczeniu nauczycieli z różnych stron Europy u nas na Dworskiej, projekt zakończył się wspólną konferencją z pamiętnymi cudownymi występami dzieci z Ośrodka w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Nasz projekt „ProRead” zdobył główną nagrodę w konkursie Europrodukt 2004 w kategorii „Inicjatywa Edukacyjna”. O co chodziło w tym wieloletnim projekcie?

1. Główny celem projektu było udoskonalenie metod służących rozwijaniu umiejętności czytania u dzieci z wadą słuchu. 
     Po wstępnych prezentacjach szkół biorących udział w projekcie okazało się , że jest wiele wspólnych problemów, wyzwań, a różnice dają cenną możliwość wymiany myśli, doświadczeń , pomysłów nauczycieli z różnych krajów, które warto przenieść do własnych placówek. 

2. Kraje uczestniczace w projekcie:

 1. Austria – Öffentliche Volksschule der Stadt Wien – Wiedeń ;
  masowa szkoła podstawowa z klasami integracyjnymi, gdzie uczą się dzieci z wadami słuchu, głównie z implantami ślimakowymi.
 2. Belgia – Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden – Hasselt;
  ogromne centrum edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy – sektor zajmujący się dziećmi z wadami słuchu to jedna trzecia całego o środka.
  Centrum zapewnia kompleksową pomoc dla osób niesłyszących: od wczesnej interwencji i prowadzenia rodziców,
  poprzez pełny cykl edukacyjny, po opiekę socjalną dorosłych niesłyszących i wspieranie dzieci włączanych do szkół masowych.
 3. Wielka Brytania – St. John’s Catholic School for the Deaf – Boston Spa;
  katolicka szkoła dla głuchych, gdzie dzieci w wieku od 3 do 16 lat naucza się metodą oralną,
  sektor dla uczniów powyżej 16 roku życia zapewnia wsparcie dla uczniów kontynuujących naukę w średnich szkołach masowych.
 4. Litwa – Vilnius Kurciuju Ir Neprigirdinciuju Reabilitacinis Profesino Mokymo Centras – Wilno;
  nowe centrum zajmujące się edukacją , przygotowaniem zawodowym, rehabilitacją i wsparciem socjalnym młodzieży i dorosłych z wadami słuchu.
 5. Polska – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niesłyszących Wrocław;
  zespół szkół z internatem, w o środku uczą się dzieci w wieku od 3 do 24 lat. W projekcie Ośrodek pełnił rolę koordynatora.

3.Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu.
    Praca nad projektem zakładała po dwa spotkania rocznie – każde w innej szkole partnerskiej. Partnerzy indywidualnie decydowali o problematyce i formie spotkania.
    Praca nad przygotowaniem poszczególnych spotkań w placówkach partnerskich angażowała całą kadrę pedagogiczną, uczniów i wielu rodziców.
    Spotkania robocze były nie tylko okazją do prezentacji placówek i ich osiągnięć, ale głównie koncentrowały się na poznawaniu metod oraz rozwiązań w wybranym przez partnerów temacie dotyczącym rozwijania umiejętności posługiwania się tekstem pisanym przez niesłyszących. 

4. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne).    W sumie odbyło się (poza okresem przygotowawczym) 6 wizyt w różnych szkołach partnerskich.
     Spośród polskich nauczycieli i wychowawców w spotkaniach roboczych poza krajem uczestniczyło ponad 20 osób. W prace wewnętrzne nad projektem włączyło się bezpośrednio ok. 40 osób, a w przygotowania podsumowującego spotkania, które odbyło się w Polsce w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej włączyło się ponad 90% kadry pedagogicznej naszego Ośrodka.      

W ramach projektu 24 osoby zostały przeszkolone pod kątem obsługi komputera i wykorzystania go do unowocześniania procesu dydaktycznego.
     W Polsce i na Litwie wprowadzono zmiany w niektórych programach nauczania, zwłaszcza w nauczaniu informatyki i języków obcych,
     w Wielkiej Brytanii powstała strona internetowa dla uczniów motywująca ich do czytania i wykorzystywania tekstów i rozpoczęło się wdrażanie niezwykle rozbudowanego projektu „Delf Studies” związanego z „wychowaniem do głuchoty”.
     W szkole belgijskiej rozpoczął pracę niesłyszący nauczyciel i rozpoczęto próby nauczania języka migowego.
     Uczniowie we wszystkich szkołach więcej czasu mogli spędzać pracując z komputerem i zaczęli wykorzystywać go w szerszym niż dotąd zakresie.

5. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu.   

Dokumentacja projektu – zawierająca wszystkie materiały robocze (metodyczne, prezentacje, itp.) została zebrana w formie zeszytów roboczych po każdym spotkaniu. Ich kopie posiadają wszyscy partnerzy w celu dalszego dzielenia się osiągnięciami projektu.    „Księgi dokumentacyjne” zawierają kwestionariusze (narzędzia ewaluacyjne), raporty pisemne – dające spojrzenie na filozofię nauczania i metodykę w pracy z niesłyszącym, pomoce dydaktyczne i plany nauczania. 

6. Sposoby upowszechniania projektu.    Powstała internetowa strona http://proread.ifreepages.com zawierająca anglojęzyczną (język projektu) oraz polskojęzyczną wersję , na której umieszczono wszelkie dokumenty, prezentacje i materiały powstałe w ramach projektu,    w celu udostępnienia ich jak najszerszemu gronu surdopedagogów. 

7. Wartościowość, użyteczność projektu – w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu)
    Najważniejszym osiągnięciem projektu „ProRead” jest wypracowanie wielowątkowego warsztatu nauczycielskiego,    który zawiera wiele znakomitych pomysłów metodycznych i surdopedagogicznych.    Materiały przygotowane w trakcie projektu oraz jego produkty końcowe (np. „Dobre pomysły, czyli Księga Sugestii”),    stanowią pomoc dla wszystkich zajmujących się nauczaniem niesłyszących. 

Wartością nie do przecenienia było poznanie tak wielu wspaniałych nauczycieli i ich szkoły, metody pracy i styl życia oraz pracy. Bardzo cenna integracja europejska u progu otwarcia granic…