W naszym Ośrodku prowadzi się również nauczanie indywidualne.
Ten tryb nauczania przeznaczony jest dla uczniów wobec których orzeczono taka potrzebę,
zgodnie z warunkami, w jakich powinno przebiegać optymalne nauczanie danego ucznia.
Uczniowie ci mają w szkole  8 do 10  godzin zajęć  indywidualnych tygodniowo z wybranych przedmiotów wiodacych
i oprócz tego
 uczęszczają z klasą na inne zajęcia,
np. na zajęcia plastyczne, wychowania fizycznego, technikę oraz informatykę.
Dzięki temu uspołeczniają się i budują więzi koleżeńskie.
Kształtuje się też w ten sposób zachowanie tolerancyjne wśród  uczniów.
Uczestnictwo w tym trybie nauczania nie zmienia dostępności uczniów do pozostałych form nauki czy rewalidacji
takich jak zajęcia logopedyczne, muzyczne, sportowe, korekcyjne czy koła zainteresowań. 

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET),
opracowany wspólnie przez nauczycieli, specjalistów oraz rodziców – 
program nauczania w zakresie zajęć indywidualnych jest modyfikowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego ucznia. 

O przyznaniu uczniowi indywidualnego trybu nauczania decyduje orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej – 
na jego podstawie decyzja Dyrektora przygotowywany jest indywidualny plan zajęć lekcyjnych.